top of page

מיתוג המועצה האזורית
עמק חפר

ממועצה שמגדירה את עצמה לפי השירותים שהיא נותנת לתושבים שלה, (מים, אשפה, תקון מדרכות וכו׳) למועצה עם אג׳נדה ונרטיב חדש (מקום שנותן מקום) , שמספר סיפור של מרחב ומארג אנושי המאפשר קבלה

של התושב, ערכים והשקפות עולם שונות.

 

המיתוג כלל עדכון של הלוגו, סיסמא חדשה, עיצוב של שפה גרפית כוללת למוצרי דפוס ודיגיטל. המיתוג החדש נתן בא לידי ביטוי הן במועצה עצמה והן במחלקות השונות (חינוך, רווחה, ספורט ועוד)

,

אסטרטגיה: עטרה בילר

קופי: דלית אורבך,ורומם סרנגה

bottom of page